Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych oraz prywatności jest dla nas ważna i stanowi jeden z priorytetów naszej działalności. Dokładamy wszelkich możliwych działań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć Państwa dane osobowe i w przejrzysty sposób przedstawić Państwu w jaki sposób z nich korzystamy. Od dnia 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązują nowe europejskie przepisy o ochronie danych – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane ogólnym rozporządzenie o ochronie danych czy też „RODO”) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

W związku powyższym chcemy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych i zasadach ich przetwarzania.

 1. Kto jest odpowiedzialny za należące do Państwa dane osobowe? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego z siedzibą ŚW. Filipa 23/4, 31-150 Kraków

 1. Kontakt z Administratorem 

W kwestiach dotyczących przetwarzania należących do Państwa danych osobowych przez Administratora możecie Państwo skontaktować się z Administratorem:

 1. poprzez skierowanie korespondencji tradycyjnej na adres: Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego ul. ŚW. Filipa 23/4 , 31-150 Kraków, lub;
 2. za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: biuro@pssidc.org.pl
 3. Podstawa prawna i cel przetwarzania należących do Państwa danych osobowych. 

Jeżeli są Państwo członkami Polskiego Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego, Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Przez prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć realizacja jego zadań statutowych wobec członków stowarzyszenia.

Jeżeli nie jesteście Państwo członkami Polskiego Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego z siedzibą w Poznaniu Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 1. Przysługujące Państwu prawa w związku z przetwarzaniem przez nas należących do Państwa danych osobowych. 

Na podstawie przepisów RODO przysługują Państwu liczne prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych. Poniżej opisujemy i wyjaśniamy Państwa prawa:

 1. Dostęp do danych osobowych – w każdym czasie możecie Państwo skorzystać z prawa dostępu do swoich danych;
 2. Sprostowanie i uzupełnienie danych – mają Państwo prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 3. Prawo do usunięcia danych – mają Państwo prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych w każdym z następujących przypadków:
 • gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt. e) poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
 • gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim;
 • gdy dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Państwa danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego,
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – mają Państwo prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach, gdy:
 • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt. e) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Państwa podstaw sprzeciwu.
 1. Prawo do sprzeciwu – mają Państwo prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie, tj. przetwarzania danych w celu realizacji jego zadań statutowych wobec członków stowarzyszenia. Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Prawo do cofnięcia zgody – w zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w oparciu o Państwa zgodę, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyli Państwo przed lub w trakcie współpracy ze stowarzyszeniem. Mają także Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
 4. Prawo do skargi – mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia, o których mowa w pkt. a)-g) powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem:

– kierując korespondencję tradycyjną na adres: Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego ul. ŚW. Filipa 23/4 , 31-150 Kraków, lub;

– za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: biuro@pssidc.org.pl

 • Z uprawnienia do złożenia skargi, o którym mowa w punkcie h) powyżej można skorzystać kontaktując się bezpośrednio z organem nadzorczym.
 1. Przetwarzanie danych osobowych szczególnie chronionych

Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych, które byłyby szczególnie chronione.

 1. Podanie danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może jednak, w zależności od kontekstu, w którym dane te są przetwarzane, uniemożliwić funkcjonowanie w stowarzyszeniu, uniemożliwić kontakt z Państwem oraz przesyłanie Państwu treści marketingowych

 1. Podmioty, którym udostępniamy należące do Państwa dane osobowe? 

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

 1. usługodawcom świadczącym usługi w naszym imieniu lub na naszą rzecz. W umowach zawieranych z takimi usługodawcami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych.
 2. jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w koniecznym zakresie także innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.
 3. innym członkom Polskiego Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego
 4. Okres przechowywania należących do Państwa danych osobowych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Administrator przechowuje Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres realizacji współpracy i okres przedawnienia roszczeń.

 1. Zmiany Polityki Prywatności 

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności przypadku, gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa, w tym zmian odbiorców danych.

Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zostaną powiadomieni o jej zmianach ze stosownym wyprzedzeniem.

Zapisz się na newsletter