Statut

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 • 1

Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego, określane w dalszej części Statutu „PSS i DC” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

 • 2
 1. PSS i DC działa zgodnie z konstytucyjnym porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Stowarzyszenie może należeć do organizacji i stowarzyszeń międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
  3. Na forum międzynarodowym PSS i DC posługiwać się może nazwą „Polish Association of Screen & Digital Printing”
 • 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków, adres:
30 – 702 Kraków, ul. Romanowicza 1 a.
PSS i DC prowadzi działalność na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.

 • 4


PSS i DC ma prawo używać pieczęci i znaków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Rozdział II
Cele i środki działania

 • 5

Cele działania PSS i DC są następujące:
1. Upowszechnienie wiedzy o współczesnym sitodruku i druku cyfrowym oraz stymulowanie rozwoju tych dziedzin.
2. Współpraca z instytucjami specjalistycznymi w zakresie wystawiennictwa, promocji i informacji.
3. Tworzenie warunków dla zbierania, przetwarzania i upowszechniania danych o tych dziedzinach.
4. Współpraca z instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi.
5. Tworzenie kolekcji grafiki polskiej i światowej.
6. Tworzenie podstaw finansowych dla realizacji celów statutowych.

 

 • 6


PSS i DC realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Systematyczne wydawanie informatora zawierającego najnowsze dane techniczno – technologiczne, materiały nadesłane przez Członków PSS i DC oraz inne osoby, a także ogłoszenia.
2. Upowszechnianie wiedzy o sitodruku i druku cyfrowym poprzez:
a) publikacje
b) sympozja i seminaria szkoleniowe
c) spotkania branżowe
d) promowanie nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym kształcenie na odległość
3. Promocję polskiego przemysłu produkującego urządzenia i materiały do sitodruku i druku cyfrowego.
4. Tworzenie sieci kół terenowych w miarę rozwoju PSS i DC.
5. Promocję osiągnięć polskich drukarzy sitowych i cyfrowych poprzez organizację wystaw i innych form prezentacji.
6. Organizację wystaw prezentujących możliwości i zastosowania sitodruku i druku cyfrowego.
7. Gromadzenie i udostępnianie informacji o sitodruku i druku cyfrowym.
8. Witryna internetowa poświęcona PSS i DC.
9. Internetowe forum dyskusyjne PSS i DC.
10. Systematyczne prowadzenie bazy danych wszystkich Członków PSS i DC.
11. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej i wydawniczej.

 

Rozdział III
Członkowie PSS i DC – Prawa i obowiązki

 • 7

Członkiem PSS i DC może być obywatel polski, jak i obywatel innego państwa, który złożył pisemną deklarację wstąpienia do Stowarzyszenia. Przyjęcie w poczet członków PSS i DC następuje na podstawie uchwały Zarządu, podejmowanej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

 • 8

Członkowie PSS i DC dzielą się na członków zwyczajnych, członków zwyczajnych – obserwatorów, członków wspierających i członków honorowych.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski lub obcokrajowiec spełniający łącznie warunki:
a)  posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z pełni praw publicznych, bez względu na miejsce zamieszkania
b) który wniósł pełną opłatę członkowską
c) posiadający prawo do reprezentowania swojej firmy (jest właścicielem lub współwłaścicielem lub członkiem zarządu)
2. Członkiem zwyczajnym – obserwatorem Stowarzyszenia może być obywatel polski lub obcokrajowiec spełniający łącznie warunki:
a)  posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z pełni praw publicznych, bez względu na miejsce zamieszkania
b) który wniósł pełną opłatę członkowską
c) Członek zwyczajny – obserwator posiada wszystkie prawa Członka Zwyczajnego z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
3. Członkami wspierającymi mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne, pragnące przyczynić się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia:
a) Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
b) Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu osobiście lub za pośrednictwem swego przedstawiciela.
c) Członek wspierający posiada wszystkie prawa Członka Zwyczajnego z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
4. Nowych członków PSS i DC przyjmuje Zarząd zgodnie z postanowieniami §7.
5. Członkostwo honorowe nadawane jest przez Zarząd PSS i DC na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd. Członkostwo honorowe można nadać osobie zasłużonej dla realizacji celów Stowarzyszenia. Członek honorowy nie posiada czynnego i biernego prawa do wyboru władz, chyba że członek zwyczajny został członkiem honorowym Stowarzyszenia. Nie traci on wówczas praw i obowiązków wynikających z członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu.

 • 9

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  a. Czynnego i biernego wyboru władz.
  b. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
  2. Członek zwyczajny – obserwator ma prawo:
  a. biernego wyboru władz.
  b. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
  3. Członek wspierający ma prawo:
  a. czynnego wyboru władz.
  b. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
  4. Członkowie honorowi i wspierający mają prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym wyrażonym w toku obrad bądź ustnie do protokołu.
  5. Członkowie honorowi mają ponadto prawo uczestnictwa w Komitecie Honorowym Stowarzyszenia.
 • 10
 1. Członkowie PSS i DC są zobowiązani do przestrzegania statutu przyczyniając się do urzeczywistnienia celów PSS i DC.
  2. Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do:
  · przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia
  · powstrzymania się od podejmowania działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia,
  · dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
  · popierania celów i przedsięwzięć Stowarzyszenia,
  · czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
  · regularnego uiszczania składki członkowskiej w wysokości i terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
  3. Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek.
  4. Członkowie wspierający obowiązani są do wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy;
 • 11


Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w wyniku:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie.
2. Skreślenia z listy członków na skutek półrocznego zalegania ze składkami członkowskimi.
3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę utraty praw publicznych, bądź za czyn popełniony z niskich pobudek.
4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku nieprzestrzegania Statutu lub uchwały władz Stowarzyszenia.
5. Działania  na szkodę Stowarzyszenia
6. Śmierci.
Skreślenie z listy członków oraz wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu. Uchwałę o wykluczeniu Zarząd podejmuje zwykłą większością głosów. Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.

 

Rozdział IV
Władze PSS i DC

 • 12
 1. Władzami PSS i DC są:
  a) Walne Zebranie Członków
  b) Zarząd
  c) Komisja Rewizyjna
  2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
  3. Uchwały władz, z wyjątkiem przypadków określonych w statucie zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków  Przewodniczący może wyznaczyć termin drugiego głosowania. Uchwały obrad Walnego Zebrania Członków zwołanego w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.
  4. Zarząd PSS i DC może do realizacji swojej działalności powołać biuro organizacyjne i ustalić tryb jego działania oraz kompetencje.
 • 13

 

 1. Walne Zebranie Członków stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia, a jego posiedzenie może odbywać się w formie zwyczajnej lub nadzwyczajnej. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział również członkowie honorowi, członkowie zwyczajni – obserwatorzy oraz członkowie wspierający.
  2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym zgodnie z postanowieniem §9 wszyscy członkowie Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone z głosem doradczym.
 • 14

 

Do kompetencji walnego zebrania Członków należy:
1. Uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia i podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
2. Uchwalanie ramowego programu działalności PSS i DC.
3. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz przyjmowanie sprawozdań z ich działalności.
4. Uchwalanie regulaminu wyborczego i innych regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia.
5. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz ustanawianie wpisowego.
6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o skreślenie z listy członków lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
7. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd bądź Komisję Rewizyjną.
8. kształtowanie polityki Stowarzyszenia, w szczególności zatwierdzanie planu działania i budżetu Stowarzyszenia,
9. zatwierdzanie sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku strat i zysków,
10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach określonych Statutem,
11. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu,
12. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji lub Stowarzyszenia międzynarodowych,
13. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
14. wyrażanie opinii i podejmowanie uchwał w ważniejszych sprawach dotyczących Stowarzyszenia,
15. Wnioski przedłożone Zarządowi przez co najmniej 15 członków zwyczajnych na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd powinien umieścić na porządku obrad.

 • 15

 

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej raz na 2 lata. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej, albo na wniosek jednej trzeciej członków zwyczajnych w ciągu 4 tygodni od otrzymania żądania wniosku lub podjęcia uchwały, zamieszczając w porządku obrad sprawy określone przez wnioskodawców. Przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków mogą być wyłącznie sprawy objęte porządkiem obrad określonych w zawiadomieniu o zwołaniu zebrania lub też inne sprawy zatwierdzone przez głosowanie na początku obrad.
  2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd lub Komisja Rewizyjna w przypadkach szczególnych. Zarząd ponadto zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, jeżeli żąda tego 1/4 członków Walnego Zebrania. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz zawiadomienie powinny określać przedmiot Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz proponowany termin jego zwołania.
  3. Walne Zebranie Członków wybiera spośród swego grona Przewodniczącego.
  4. Z Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół. Protokół podpisuje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków oraz protokolant i dołącza listę obecności na Walnym Zebraniu Członków.
  5. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym.
  6. Przewodniczący może na wniosek członka zarządzić w danym przedmiocie głosowanie tajne.
 • 16

 

 1. O terminie i miejscu Walnego zebrania oraz proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia imiennie na piśmie, co najmniej na 2 tygodnie przed terminem jego zwołania.
  2. Uchwały pozostałych organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków tych organów.
 • 17

 

Zarząd składa się z 3 do 5 członków i wybiera ze swego grona Prezesa, Sekretarza i Skarbnika. Sekretarz i Skarbnik mogą pełnić funkcję Vice Prezesa.

 • 18

 

Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu, kieruje działalnością PSS i DC oraz jego biurem podejmując decyzję organizacyjne i finansowe związane z ich realizacją, sporządza okresowe plany działalności, zawiera porozumienia o współpracy z innymi instytucjami.

 • 19

 

Do zakresu działania i obowiązków Zarządu należy:
1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
2. Ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania.
3. Zwoływanie Walnych Zebrań.
4. Prowadzenie spraw finansowych PSS i DC i podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych.
5. Powoływanie i rozwiązywanie komitetów, sekcji i komisji osób do pełnienia określonych funkcji, np. Komisarzy wystaw oraz uchwalanie ich regulaminów, a także nadzorowanie i koordynacja ich działalności.
6. Występowanie do odpowiednich organów administracyjnych z wnioskami o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.
7. Rozpatrywanie sporów wynikłych w obrębie Stowarzyszenia.
8. Zwoływanie posiedzeń Zarządu nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.

 • 20

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli stowarzyszenia, działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie.
  2. Komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 osób.
  3. Komisja może dobrać do swego składu nowych członków w miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej jednej trzeciej składu pochodzącego z wyboru.
 • 21

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia dokonywana, co najmniej 1 raz w roku.
2. Kontrola opłacania składek.
3.Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania waz z oceną działalności i wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
4. Przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia.
5. Prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym oraz prawo do wglądu do dokumentów Stowarzyszenia.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 

Rozdział V
Komitet Honorowy

 

 1. Przy Stowarzyszeniu działa Komitet Honorowy zrzeszający członków honorowych Stowarzyszenia
  2. Zarząd nadaje honorowe członkostwo osobom szczególnie zasłużonym dla
  3. Stowarzyszenia lub dla realizacji celów objętych działaniem Stowarzyszenia, po wyrażeniu zgody na przyjęcie honorowego członkostwa przez zainteresowaną osobę.
  Honorowe członkostwo nie oznacza automatycznej desygnacji do Komitetu Honorowego
  4. Członkowie honorowi wybierają spośród siebie Komitet Honorowy składający się z trzech do pięciu osób.
  5. Komitet Honorowy wybiera spośród siebie Przewodniczącego
  6. Komitet Honorowy zbiera się w trybie i na zasadach określonych przez sam Komitet oraz składa sprawozdanie z działalności na ręce Zarządu w okresach kwartalnych.
  7. Zadaniem Komitetu Honorowego jest wspieranie przedsięwzięć podejmowanych przez Stowarzyszenie oraz propagowanie celów Stowarzyszenia.

 

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia

 

 • 22
 1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
  2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, dochodów z działalności statutowej, w szczególności działalności gospodarczej, darowizn, zapisów i dotacji.
  3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy
  4. Stowarzyszenie nie może:
  a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
  b) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
  c) wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu towarzyszenia,
  5. Stowarzyszenie odpowiada wyłącznie swoim majątkiem.
 • 23

 

 1. Dla ważności oświadczeń w zakresie zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia, podpisywania umów i porozumień oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie prezesa i co najmniej jednego Członka Zarządu.

 

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie PSS i DC

 

 • 24
 1. Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania członków podjętej większością głosów w obecności ponad połowy członków uprawnionych do głosowania.
  2. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego i z upływem tego terminu
  3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności ust. z dnia7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U.01.79.855).

 

 

Zapisz się na newsletter